Skolan växer – vi bygger ut!

De senaste åren har Mikaeliskolan vuxit. Det är jätteroligt för skolan och waldorfpedagogiken! Det kräver att skolan på ett bra sätt kan bemöta den efterfrågan som finns. Då skolan byggdes 1997 gjordes den för B-form, d v s två årskurser per klassrum, men på senare år har intresset för skolan ökat och Stiftelserådet har därför beslutat att skapa en skola i A-form.
 
En behovsanalys för skolan gjordes med hjälp av föräldrar, lärare och elever hösten 2015. Skolan har inte ekonomin att bygga en så stor byggnad som behovsanalysen visade, utan istället har Stiftelserådet beslutat att göra en utbyggnad i etapper, fortfarande med A-form som mål. Stiftelserådet har inte kompetens att bedriva byggnadsprocesser utan behöver koncentrera sig på skolverksamheten utan köpte in denna kunskap.  

Behovsanalysen visade att både lärare och elever sätter stort värde på skolans arkitektur, både exteriört och interiört, något som är centralt att ta hänsyn till i byggprocessen. Den nya byggnaden kom att placeras utifrån detaljplanen som finns för fastigheten. Denna sträcker sig norrut förbi cykelvägen upp i backen mot Fåfängan. 
 
Etapp 1
Denna etapp påbörjades hösten 2017. Byggnaden placerades på tomtens nordvästliga hörn, se detaljplan, innehåller klassrum, grupprum, kapphall, toaletter, lärarrum, personalrum samt teknikrum för byggnadens skötsel. Observera att interiörens disposition är en skiss, inte ett färdigt förslag. Denna byggnad togs i bruk vårterminen 2019.

Etapp 2
Etapp två kommer att innehålla kök, matsal, eurytmisal, klassum är planen. För nuvarande kök och matsal, d v s baracken, behöver bygglovet förnyas då det går ut 2024. Beroende på elevantal och engagemang från föräldrar hoppas vi att denna byggnad kan finnas på plats inom 5-8 år. För etapp två behöver ytterligare en byggrupp sättas samman. Mycket förarbete är gjort i och med etapp ett, men insatser krävs, t ex angående budget och ritningar, för att genomföra etapp två. Har du förslag på hur det kan göras och är intresserad av att ingå i gruppen, kontakta  rektor@mikaeliskolan.se

Bygget behöver föräldrar!
Mikaeliskolan bygger på föräldraengagemang där alla föräldrars olika kunskaper och erfarenheter kan tas till vara. Därför är det viktigt att bidra med det en kan. Engagemang kan vara allt från att bidra med mötesfika till att skriva anteckningar eller att vara tekniskt sakkunnig i olika frågor.