Om waldorfpedagogik


Waldorfskolan arbetar med utgångspunkt i Rudolf Steiners människosyn. Denna är baserad på grundtankar som kan formuleras: ”Människan utvecklas enligt lagbundenheter i såväl kroppslig som själslig och andlig bemärkelse. Under uppväxten vävs det helt unika livsmönstret för varje enskild individ”.
Waldorfskolan utvecklar hela människan – tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt och har alla lika stor betydelse.

Waldorfpedagogiken menar att barnets väg till kunskap om sig själv och världen går från handen genom hjärtat till huvudet. Det humanistiska och naturvetenskapliga lever sida vid sida under skolåren, liksom slöjd- , hantverks- och rörelseämnena. Hela personligheten ska tillåtas att växa och i undervisningen betonas aldrig enbart inlärning. Kunskapen är medlet, kreativiteten är metoden och friheten är målet.

Waldorfskolan syftar till en bred allmän människobildning utan begränsande specialiseringar. På detta vis står eleven efter avslutad skolgång fri att utifrån sig själv välja bland så många studie- och yrkesinriktningar som möjligt.


 

Waldorfpedagogiken har en kunskapssyn som riktar sig mot framtiden – mot en värld där mängder av kunskap - och okunskap - kommer att möta människorna. I detta hav av åsikter kommer det att finnas ett enormt behov av mänskligt omdöme, äkta erfarenhet och grundläggande mänskliga egenskaper. Därför satsar waldorfskolan på fantasi, kreativitet och äkta upplevelser. Hos oss är områdena vetenskap, konst och hantverk lika viktiga.

Undervisningen är huvudsakligen muntlig vilket främjar elevens sociala utveckling. Vi arbetar ofta i övergripande ”teman” som genom årskurserna följer barnens utveckling.

Kunskapsinhämtande och fostran utgör en helhet genom att fakta väljs och presenteras så att det i varje stadium anknyter till barnets egen utveckling och hjälper denna framåt.

I det skolförberedande stadiet är det viktigast att grundlägga kvaliteter som gör att det senare kunskapsinhämtandet och den personliga utvecklingen kan ske utan stress. I förskolan är till exempel den fria leken i centrum. I skolan utvecklas omdömesförmågan genom en allsidig belysning av sakförhållandena. Fram till puberteten aktiverar waldorfpedagogiken särskilt vilje- och känslokrafterna – som bildar ett rörligt underlag för en i puberteten vaknande – självständig tankeförmåga. Elevernas kreativa och fria tänkande är waldorfskolans främsta mål. 

Waldorfskolor följer den statliga läroplanen Lgr 22 och använder “En väg till frihet 2016”.