Mikaeliskolans grundskola
årskurs 1-9


Mikaeliskolans klasser

Klass 1

Det övergripande temat i klass ett är sagan.  Ur sagans värld hämtas inspiration till svenska, räkning och formteckning som bildar de huvuvsaklig perioderna i första klass.  Förutom detta ägnas året åt två främmande språk, målning, stickning, flöjtspel, sång och mycket lek som skapar trygghet i klassgemenskapen.

Klass 2

Det övergripande temat i klass 2 är fabler och legender. Genom naturberättelser, där växter, djur, sol, måne och stjärnor talar sitt språk, får barnen en första kännedom om världen.
I fabelns lite torra bildspråk visas mänskliga ensidigheter lätt förklädda i djurens karaktärer. I legenderna möter barnen människor som kämpar med sina svagheter och så småningom i frihet lyfter sig över de mönster, som är naturgivna. Fabeln talar mer till förståndet, legenden till djupare moraliska skikt i själen.
I eurytmin uttrycks de olika språkljuden i gester. Därigenom stöder man inlärningen av läsning och skrivning.
Skrivinlärningen förstärks också av formteckningen som man börjar med redan i första klass – genom övningar av räta och krokiga linjer, genom speglingar och formförändringar mm.
I handarbete övergår man till virkning.

Klass 3

I klass 3 är det övergripande temat berättelser ur Gamla Testamentet och om de gamla uryrkena, bl a om hur man brukar jorden, sår, skördar, bakar, klipper får, spinner, färgar och tovar. 
Dessutom brukar klass tre genomföra ett byggprojekt. Det kan vara någon liten byggnad som muras eller snickras.
I räkning går man bland annat igenom de äldre vikt- och längdmåtten, övar räkneuppsättningar och multiplikationstabellerna.
I musiken byter man den pentatoniska flöjten till en c-flöjt.

Klass 4

Det övergripande temat i klass fyra är nordisk mytologi och zoologi.
Eleverna får höra om den nordiska mytologins många olika individuella gudar – om järnålder och vikingatid. Verser ur Eddan reciteras och man framför ett spel med fornnordiskt innehåll.
I ämnet zoologi, får barnen  uppleva hur varje djurart har specifika egenskaper. Växtriket studeras närmare.
I matematiken står bråkräkning i centrum.
I svenska fortsätter man med grammatiken och uppsatsskrivning.
I handarbete introduceras korsstygnet.

Klass 5

Under det femte året får eleverna ta del av berättelser ur den Indiska-, Persiska-, Egyptiska- och Grekiska mytologin. Med myter och skapelseberättelser visas på olika aspekter från teokrati till demokrati.
I matematiken introduceras decimalbråk, sortförvandling och räknas vidare med de fyra räknesätten, med mått, vikt och tid och allmänna bråk.  Under detta år tar eleverna steget till frihandsgeometri som knyter an till delar av de antika mytologierna i både historia och matematik.
En period med botanik samt en period med Nordisk geografi tar plats under detta år.

Klass 6

Tänkandets utveckling mot en ökande abstraktionsförmåga, begrepp som orsak och verkan, kausalitet och lagbundenheter, väsentligt och oväsentligt, fördomsfri iakttagelse och samband kan bli instrument för ett rörligt intellekt.
I klass 6 leder alla vägar till Rom. Klassen arbetar med Roms historia, dess lagar och regler, om civilrätt som för första gången uppträder. Även medeltiden fram till Gustav Vasa behandlas.
Genom akustiken och optiken möter vi den första fysiken, där eleverna får möta fenomen som ger starka upplevelser.
Eleverna får dyka ner i mineralernas och kristallernas ordning och skönhet och ser en värld med geometriska matematiska förhållanden.  Inom slöjdämnet krävs också nu en exakthet då en docka skall sys, som skall ha de rätta proportionerna i förhållande till sig själv och människan.

Klass 7

Det övergripande temat i klass sju är medeltiden och renässansen, Leonardo da Vinci, Columbus, Galilei m fl. Nu går man ut i världen och upptäcker hur en ny världsbild växte fram under renässansen. Solen blev centrum för vårt solsystem, centralperspektivet kom in i målningen.
De stora upptäcktsfärderna är ett viktigt tema för denna ålder, pubertetens omvandlingstid. Med skildringar av olika människors liv och öden ger man eleverna förebilder och tilltro till de egna möjligheterna.

Klass 8

Genom den ekonomiska historien fram till nutiden lär eleverna sig förstå hur människans skaparkraft förvandlar världen. I åttonde klass är franska revolutionen och den ekonomiska historien (industrialismen) ett huvudtema.”Det gamla är förgånget, en ny tid börjar” – det är grundstämningen bakom den stora franska revolutionen.
Under detta år studeras skelettet – man fördjupar sig ytterligare i människokunskap – muskler, öga och tänder.
Måleriet, färgen, överges nu till förmån för teckning i svart-vitt, vilket kräver en helt ny, saklig iakttagelseförmåga.
Matematiken handlar nu om kvadratrötter, ekvationer och vinklar.
Ett större drama övas in och spelas upp för elever och föräldrar och ger eleverna insikt i alla delar att sätta upp ett skådespel samt skapar ett utrymme för gestaltning av roller som är helt nya.

Klass 9

I nionde klassen studeras måleriets historia. Genom porträttstudier av kamrater, kopiering av de stora mästarnas verk, olika tekniker och faser i konsthistorien får eleven en ny syn på mänsklighetens utveckling. Här kommer färgerna tillbaka efter en svart-vit period i klass åtta.
Den moderna världsbildens uppkomst och astronomins utveckling ger nya aspekter på vetenskapens och kunskapandets möjligheter.  Experimentet står i centrum i fysik och kemi.
Nu samlar man ihop detaljerna i de olika ämnena och allt analyseras och granskas kritiskt. Naturvetenskapligt arbete förenas med konstnärligt övande. Omdömesförmågan utvecklas genom att problem ses från olika synvinklar, tänkandet och förståelse ska väckas för processer, utveckling mm. Nu läser man om världskrigen.