Waldorfpedagogik
Alla sinnen


Waldorfpedagogik

Waldorfskolan utvecklar hela människan – tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt. Waldorfpedagogiken anser att barnets väg till kunskap om sig själv och världen går från handen genom hjärtat till huvudet. Teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen har alla lika stor betydelse.

Det humanistiska och naturvetenskapliga lever sida vid sida under tolv år, liksom slöjd- , hantverks- och rörelseämnena. Undervisningen ger näring för hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning. Kunskapen är medlet, kreativiteten är metoden och friheten är målet.

Den tolvåriga Waldorfskolan syftar till en bred – allmän människobildning utan begränsande specialiseringar. På detta vis står eleven efter avslutad skolgång fri att utifrån sig själv välja bland så mångastudie- och yrkesinriktningar som möjligt. Waldorfskolan arbetar med utgångspunkt i Rudolf Steiners människosyn. Denna är baserad på grundtan kar som kan formuleras: ”Människan ut- vecklas enligt lagbundenheter i såväl kroppslig som själslig och andlig bemärkelse. Under uppväxten vävs det helt unika livsmönstret för varje enskild individ”.

Waldorfpedagogik i världen har en kunskapssyn som riktar sig mot framtiden – mot en värld där allt fler fakta kommer att finnas lagrad i olika former av media. I detta hav av fakta kommer det att finnas ett enormt behov av mänskligt omdöme, äkta erfarenhet och grundläggande mänskliga egenskaper.

Därför satsar Waldorfskolan på fantasi, kreativitet och äkta upplevelser. Hos oss är områdena vetenskap, konst och hant- verk lika viktiga. Vi vill ge våra elever en bred allmänutbildning och en god förtrogenhet med vårt kulturarv. Undervisningen är huvudsakligen muntlig vilket främjar elevens sociala utveckling. Vi arbetar ofta i övergripande ”teman” som genom årskurserna följer barnens individuella utveckling.

Kunskapsinhämtande och fostran utgör en helhet genom att fakta väljs och presenteras så att det i varje stadium anknyter till barnets egen utveckling och hjälper denna framåt. 

I det skolförberedande stadiet är det viktigast att grundlägga kvaliteter som gör att det senare kunskapsinhämtandet och den personliga utvecklingen kan ske utan stress. I förskolan till exempel är den fria leken i centrum. I skolan utvecklas omdömesförmågan genom en allsidig belysning av sakförhållandena.

Fram till puberteten aktiverar Waldorfpedagogiken särskilt vilje- och känslokrafterna – som bildar ett rörligt underlag för en i puberteten vaknande – självständig tankeförmåga. Elevernas kreativa och fria tänkande är Waldorfskolans främsta mål.